ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Gramizzola + Comune di Ottone 11