ទំព័រ​ដើម​ / Val Trebbia / Monti e corsi d'acqua 45