ទំព័រ​ដើម​ / Comune di Corte Brugnatella / Ozzola 7